Metsätalouden luonnonhoitohankkeiden tuki

Luonnonhoitohanketuki kohdistuu Metsäkeskuksen suunnittelemiin alueellisiin, useammista toimenpiteistä koostuviin hankekokonaisuuksiin. Tuki myönnetään hankehaussa valitulle toimijalle. Seuraava hankehaku avautuu talvella 2022.

Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (kemera) 21 §:n tukea voidaan myöntää monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen, metsätalouden vesiensuojelutöihin sekä monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin. Näiden edellä mainittujen, luonnonhoitohankkeissa tehtävien, toimenpiteiden yhteydessä voidaan edistää myös muita metsien luonnonhoidon ja monikäytön tavoitteita.

Luonnonhoitohankealoitteen voi tehdä Metsäkeskukselle maanomistaja tai muu taho ottamalla yhteyttä luonnonhoidon neuvojaan tai asiantuntijaan. Metsäkeskus suunnittelee alueellisia, monimuotoisuuden kannalta merkittäviä luonnonhoitohankkeita. Alueellinen suunnitelma on yleissuunnitelma toimenpiteistä ja niiden kohdentumisesta. Toimenpiteistä sovitaan kirjallisesti maanomistajan kanssa, eikä luonnonhoitotöistä aiheudu maanomistajalle kustannuksia. Metsäkeskus tarjoaa luonnonhoitohankkeet toimijoille toteutettavaksi kemera-lain 23 §:n mukaisella hankehakumenettelyllä. Tuki töiden toteutukseen maksetaan hankehaussa valitulle toimijalle.Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden tarkemmasta toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Kuka voi hakea?

Luonnonhoitohankkeiden tuen saajina voi olla maanomistajat, yksityiset tai julkiset yhteisöt, yritykset, kunnat tai muut toimijat.  

Hakuaika ja menettely

Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita. Hankehakujen ajankohdat ja haussa olevat luonnonhoitohankkeet löydät Metsäkeskuksen verkkosivuilta kohdasta:

Luonnonhoitohankkeet ja niiden hakeminen (www.metsakeskus.fi/luonnonhoitohankkeet).

Hankehaku aukeaa yleensä lopputalvella, jonka jälkeen hankkeet avataan verkkosivuille keväällä ja syksyllä.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti metsäkeskukseen osoitteseen: kirjaamo(at)metsakeskus.fi.

Valittu toimija hakee kemera-rahoituksen hankkeen toteutukseen.  Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus.

Lue lisää

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeet: https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/kemera-tuet/luonnonhoitohankkeet

Esite Luonnonhoitohankkeista: https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/esite-luonnonhoitohankkeet.pdf

Asiasanat: elinympäristö. luonnonhoito, kemera, kosteikko, metsä, monimuotoisuus, suo, vesiensuojelu