Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Avustusten tavoitteena on edistää monitavoitteista valuma-alueiden vesitalouden hallintaa, jolla parannetaan vesien tilaa, vahvistetaan muuttuviin sää- ja vesioloihin sopeutumista ja varautumista sekä vaalitaan luonnon monimuotoisuutta. Haku aukeaa 18.10.-30.11.2021

Maa- ja metsätalousalueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan maankuivatusta. Ojitus, purouomien perkaukset ja oikaisut ja muu maankäyttö kuitenkin vähentävät valuma-alueiden vedenpidätyskykyä aiheuttaen virtaamien äärevöitymistä. Maankuivatus on myös lisännyt vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä muuttanut elinympäristöjä.

Maa- ja metsätalouden vesitaloudessa tulisi pyrkiä soveltamaan luonnonmukaisia ja monitavoitteisia vesienhallinnan keinoja. Kokonaisvaltaisella valuma-aluelähtöisellä vesienhallinnalla voidaan parhaimmillaan parantaa peltomaan ja metsän kasvukuntoa, vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella tai edesauttavat luonnonmukaisten vesienhallintaratkaisujen käyttöönottoa. 

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten vesioikeudellisille yhteisöille, järjestöille tai rekisteröityneille yhdistyksille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen suuruus on harkinnanvarainen, pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. vustuksen myöntäminen perustuu harkintaan sekä arviointiin hankkeen odotetusta vaikuttavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä kustannustehokkuudesta. 

Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Hakuaika ja menettely

Seuraava avustushaku maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeille (2022-2024) on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Haku on auki 18.10.-30.11.2021.

Maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeeseen avustus haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinnan-edistamisen-avustushaku

Avainsanat: maatalous, metsätalous, valuma-alue, valuma-aluekunnostus, kosteikot, vesitalous, monimuotoisuus, kehittämishanke, vesitalouden hallinta