Kunta- ja Järjestö Helmi-ohjelma

Avustuksia konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus ja hoitohankkeisiin elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Haku on auki 30.11.2021 saakka.

Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi tukevat konkreettisia luonnonhoitotöitä. Avustettavien hankkeiden tulee olla konkreettisia ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää avustettaviin hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset kunnostustoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on varmistunut muu rahoitus ja aikataulu. Avustuksilla ei rahoiteta esimerkiksi virkistyskäytön rakenteita tai ensi sijassa hulevesien hallintaan tähtääviä kosteikkohankkeita. Hanke voi sisältää viestinnän tai koulutuksen toimenpiteitä hankkeen tulosten levittämiseksi laajempaan käyttöön.

Kunta- ja Järjestö-Helmi avustuksia myönnetään viiteen Helmi-ohjelman teemaan liittyen:

  • Soiden ennallistaminen
  • Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
  • Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito
  • Metsäisten elinympäristöjen hoito
  • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen

Kunta-Helmi -avustus kohdennettaisiin ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Järjestö-Helmi -hankkeissa hakijoiden tulisi saada maanomistajan kirjallinen suostumus ja sitoutuminen kunnostetun kohteen säilyttämiseen. Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista olisi enintään 80 prosenttia. Jos hankkeen toimenpiteet toteutettaisiin merkittävältä osin vapaaehtoistyönä kuten talkoilla, voisi avustusosuus olla harkinnanvaraisesti enintään 95 %. Korkeamman avustusosuuden perusteluksi voitaisiin harkita kohteen erityisiä luontoarvoja, kuten uhanalaisen lajiston vaatimia kiireellisiä hoitotoimia.

Vuonna 2020 järjestettiin ensimmäinen Kunta-Helmi erityisavustushaku, jonka kautta kuntien monimuotoisuutta edistäviä töitä Helmi-ohjelman elinympäristöissä on avustettu noin kolmella miljoonalla eurolla.

Kuka voi hakea

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Hakuaika ja menettely

ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta. Avustushakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi erityisavustushauissa toimivaltainen viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus. Seuraava hakuaika on syksyllä 18.10.-30.11.2021.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/rahoitukset-avustukset-ja-korvaukset

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

Avainsanat: soiden ennallistaminen, lintuvedet, lehdot, perinnebiotooppi, kosteikot, monimuotoisuus, paahdealueet, pienvedet, rantaluonto, dyynit, ekosysteemipalvelut, koulutus, viestintä