Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustus

Avustuksen tavoitteena on vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen viemäriylivuotoja ennaltaehkäisemällä ja minimoimalla. Viemäriylivuotojen hallintaan on haettavissa avustusta Etelä-Savon ELY-keskuksesta 18.10.-30.11.2021.

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on vesiensuojelun tehostamisohjelman yksi teema. Teemakokonaisuudesta on tunnistettu vesien hallinnan kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit. Näiden puitteissa taajamien ja rakennetun ympäristön vesien hallintaan kuuluu raakavesilähteiden turvaaminen, talousveden valmistus ja jakelu, jätevesien asianmukainen keruu, puhdistaminen ja ympäristöön johtaminen sekä hule- ja kuivatusvesien laadullinen ja määrällinen hallinta.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin joissa esimerkiksi lisätään yhteistyötä viemäriylivuotojen ennaltaehkäisyyn ja ympäristövahinkojen minimointiin tai kehitetään uusia menetelmiä mm. erillisviemäröinnin kartoituksiin ja hallintamenettelyihin, organisaatioiden yhteistyölle, viemärien kuntoselvitykseen, kaukovalvontaan ja riskien hallintaan.

Avustukset kohdennetaan erityisesti hankkeisiin, joiden vaikuttavuus on todennettavissa
luotettavalla monitoroinnilla (mittauksilla ja seurannalla). Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan sekä arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta vesien hyvän tilan tavoitteeseen pääsemiseksi sekä kustannustehokkuudesta.

Kuka voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille ja muille kuntaomisteisille toimijoille, yhdistyksille, yrityksille sekä muille yhteisöille lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Avustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustuksen määrä voi olla enintään 80 prosenttia yleishyödyllisissä hankkeissa ja enintään 50 prosenttia yksittäisiä yrityksiä hyödyttävissä hankkeissa, ellei EU:n valtiontukisääntelystä muuta johdu. Hakijalta edellytetään aina omarahoitusta. Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella. 

Hakuaika

Hakuaika päättyy 30.11.2021. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä kirjallisesti klo 16.15 mennessä Etelä-Savon ELY-keskukseen.

Hae rahoitusta: ELY-keskusten yleinen asiointilomake yrityksille, yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille (ahtp.fi)

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/kaupunkivesien-hallinnan-ja-haitallisten-aineiden-vahentamisen-avustushaku